گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت TitanBiotech

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
TitanBiotech
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت TitanBiotech  به مساحت 40 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ایران هلت تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون