گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

تاریخ درج مطلب :
1396/03/15
نام شرکت :
کولوپلاست
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست
موقعیت نمایشگاهی :دانشگاه شهید بهشتی
نوع غرفه : یک بر مساحت : 18 متر مربع
زمان ساخت 48 ساعت و زمان اجرا غرفه سازی : 48 ساعت بصورت شبانه روزی
طراحی غرفه و اجرا توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون