گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت تهویه کیش

تاریخ درج مطلب :
1393/07/26
نام شرکت :
تهویه ماندگار توچال (کیش)
مدت زمان انجام پروژه :
7 روز

غرفه سازی شرکت تهویه کیش

طراحی و غرفه سازی شرکت  تهویه کیش در نمایشگاه بین المللی تهران توسط بخش غرفه سازی گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است. در این غرفه تکنیک های  غرفه سازی زیر مورد استفاده قرار گرفته است . 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون