گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : طراحی و ساخت غرفه تهویه ماندگار توچال

تاریخ درج مطلب :
1393/09/27
نام شرکت :
تهویه ماندگار توچال
مدت زمان انجام پروژه :
7 روز

طراحی و ساخت غرفه تهویه ماندگار توچال در نمایشگاه بین المللی تهران توسط شرکت غرفه سازی اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون