گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی سازمان بازیافت ایران

تاریخ درج مطلب :
1393/10/28
نام شرکت :
سازمان بازیافت ایران
مدت زمان انجام پروژه :
7 روز

طراحی و غرفه سازی سازمان بازیافت ایران در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت با بهترین مصالح غرفه سازی انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون