گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت توانا ابزار پرتو

تاریخ درج مطلب :
1394/12/10
نام شرکت :
توانا ابزار پرتو
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت توانا ابزار پرتو  به مساحت 30 متر مربع در نمایشگاه چشم پزشکی مرکز همایشهای رازی در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون