گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت TitanBiotech

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
TitanBiotech
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت TitanBiotech  به مساحت 40 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ایران هلت تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر