گروه خدمات : ماکت سازی

نام پروژه : ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه
مدت زمان انجام پروژه :
45 روز

ماکت نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

آخرین نمونه کارهای ماکت سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین گاز

ماکت سازی توربین گاز