گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت نوبر سبز

تاریخ درج مطلب :
1396/03/15
نام شرکت :
نوبر سبز
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی نمایشگاهی شرکت نوبر سبز
موقعیت نمایشگاهی :سالن 8 نمایشگاه صنایع غذایی
نوع غرفه : دو بر مشرف به دو راهرو اصلی سالن نمایشگاه مساحت: 42متر مربع
زمان ساخت 48 ساعت و زمان اجرا غرفه سازی : 48 ساعت بصورت شبانه روزی
طراحی غرفه و اجرا توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون