گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

تاریخ درج مطلب :
1396/03/15
نام شرکت :
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه بین المللی
نوع غرفه : سه بر
مساحت : 48 متر مربع
ساخت غرفه در سومین سال متوالی
زمان ساخت 48 ساعت و زمان اجرا غرفه سازی : 48 ساعت بصورت شبانه روزی
طراحی غرفه و اجرا توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون